“แพนดอร่า” ยึดหลัก 3 P สร้างอัญมณีในหัวใจพนักงาน

เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยมีพระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทั้งในด้านการส่งเสริมอาชีพ และคุ้มครองการมีงานทำของคนพิการ เพื่อให้คนพิการเหล่านี้มีโอกาสใช้ความสามารถ มีรายได้ พึ่งพาตนเอง ทั้งนั้นเพื่อเปลี่ยนสภาวะคนพิการจากภาระมาเป็นพลังสำคัญ ในการเสริมสร้างทางเศรษฐกิจของครอบครัว และประเทศต่อไป

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 กำหนดวิธีการให้คนพิการมีการประกอบอาชีพ 3 กรณี คือ 1.รับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33 โดยมีอัตราทุกหนึ่งร้อยคนต่อคนพิการหนึ่งคน 2.ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมาตรา 34 และ 3.ให้สัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการตามมาตรา 35

เพียงแต่ที่ผ่านมายังมีข้อจำกัดในเรื่องของเนื้องาน และสถานที่ซึ่งไม่เอื้อต่อการเข้าทำงานของผู้พิการ จึงทำให้หลาย ๆ สถานประกอบการใช้การส่งเงินเข้ากองทุนเป็นส่วนใหญ่ แต่กระนั้น ยังพอมีแบรนด์ใหญ่ ๆ อย่างบริษัท แพนดอร่าโพรดักชั่น จำกัด ผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณีชื่อดังสัญชาติเดนมาร์ก ที่มองเห็นศักยภาพของผู้พิการจนมีการจ้างงานผู้พิการสูงที่สุดในกลุ่มสถานประกอบการหลายแห่ง

“จำรูญ ทองอ่อน” รองประธานสายงานทรัพยากรบุคคล และพัฒนาองค์กร บริษัท แพนดอร่าโพรดักชั่น จำกัด กล่าวว่า แพนดอร่าเป็นแบรนด์ที่มีฐานลูกค้าอยู่ทั่วโลก สิ่งที่แบรนด์เน้นหนักนอกเหนือจากเรื่องของคุณภาพงาน ยังตระหนักเรื่องการเฟ้นหาผู้เข้าร่วมทำงานที่มีศักยภาพสูงมาโดยยอมรับในความหลากหลายทางด้านสัญชาติ วัฒนธรรม และเพศ อีกทั้งให้ความสำคัญกับการจ้างงาน และการปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียม รวมไปถึงนโยบายช่วยเหลือผู้พิการอีกด้วย

“ปัจจุบันแพนดอร่ามีพนักงานทั่วโลก 23,800 คน แบ่งเป็นช่างฝีมือเครื่องประดับอัญมณี 13,200 คน โดยส่วนนี้ปฏิบัติงานอยู่ที่ฐานการผลิตหลักในประเทศไทย ส่วนที่เหลือจะเป็นฝ่ายอื่น ๆ ที่กระจายอยู่ในสาขาต่างประเทศ เนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหลัก และแรงงานทักษะก็เป็นคนไทย จึงทำให้เห็นศักยภาพของคนไทยโดยเฉพาะเรื่องความประณีต ความเป็นช่างที่อยู่ในสายเลือด และความบกพร่องทางร่างกาย ก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการทำงานฝีมือ เพราะพวกเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถเป็นพนักงานของแพนดอร่าสูงถึง 112 คน”

“เดิมทีแพนดอร่าเน้นการให้พื้นที่ผู้พิการสำหรับจำหน่ายสินค้า ตามมาตรา 35 แต่พบว่าสามารถเข้าถึงผู้พิการได้น้อย จึงทำให้ในปี 2560 แพนดอร่าปรับมาใช้มาตรา 33 คือการจ้างงาน

ผู้พิการ ซึ่งมีจำนวน 112 คน แบ่งออกเป็นพนักงานโรงงานที่กรุงเทพมหานครจำนวน 79 คน และโรงงานที่จังหวัดลำพูนจำนวน 33 คน โดยกระจายอยู่ในแผนกติดต้น ติดก้าน จัดออร์เดอร์ และแผนกฝังพลอยในเทียน”

นอกจากเป็นการให้โอกาสผู้พิการ ทางแบรนด์แพนดอร่ายังได้รับการชื่นชมจากลูกค้า เนื่องจากสินค้าของบริษัทส่งออกไปทั่วโลก นอกเหนือจากคุณภาพสินค้า สิ่งที่ลูกค้าต้องการคือแบรนด์ที่จะต้องดูแลสังคม บริษัทจึงใส่ใจว่าแพนดอร่าดูแลพนักงานดีไหม ดูแลสิ่งแวดล้อมไหม ใส่ใจสังคมหรือเปล่า ซึ่งแบรนด์สามารถตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ครบถ้วน

“จำรูญ” กล่าวเพิ่มเติมว่า ไม่เพียงแต่ในแง่จำนวน สำหรับด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และสวัสดิการ แพนดอร่ามีความมั่นใจว่าไม่เป็นรองใคร เพราะวิธีสรรหาบุคลากรในปัจจุบันเราจะเน้นผู้พิการทางการได้ยิน แต่มีสายตาดี โดยเราจะประสานเรื่องนี้ผ่านมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ คุณสมบัติคือ มีความรอบคอบ ใส่ใจ เป็นคนดี มีทัศนคติดี

“พนักงานเหล่านี้จะต้องฝึกอบรม 3 เดือน จากนั้นจะดูตามทักษะ เพื่อจำแนกไปทำงานที่มีความยากง่ายแตกต่างกันไป ในโรงงานเราจะสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน เช่น มีล่ามภาษามือเป็นพนักงานประจำ จัดอบรมการสอนงานด้วยภาษามือเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นแก่หัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน มีตู้ล่ามให้กับพนักงานได้สื่อสารกัน อบรมซ้อมหนีไฟด้วยภาษามือ มีทางลาด และลิฟต์สำหรับผู้พิการ มีที่นั่งพิเศษให้ผู้พิการนั่งรถราง เป็นต้น”

“ที่สำคัญ พนักงานที่นี่มีวัฒนธรรมองค์กรคือ หลัก 3 P ได้แก่ pride ความเป็นทีม และความภาคภูมิใจในองค์กร, passion ความมุ่งมั่น ใส่ใจ และ performance ความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้น อัตราการเข้า-ออกของพนักงานจึงต่ำมากอยู่ที่ 3% เมื่อเทียบกับที่อื่น ๆ ที่มีอัตรา 13-14%”

“ดังนั้น ความท้าทายของเราคือการพัฒนาทักษะ อย่างในกลุ่มที่ทำงานฝีมือ ต้องพัฒนาให้ทันกับดีไซน์ที่ออกมาใหม่ มีความซับซ้อนมากขึ้น พนักงานต้องมีความหลากหลายในทักษะ การพัฒนาตรงนี้ไม่มีวันหยุดนิ่ง โดยผ่านโรงเรียนสอนจิวเวลรี่ของแพนดอร่าเอง ที่ผลิตคนได้ปีละ 200 คน ส่วนกลุ่มสำนักงานคือเรื่องของการผูกใจพนักงาน การคัดเลือกพนักงานให้เข้ามาอยู่กับแพนดอร่า เนื่องจากกลุ่มนักออกแบบ นักวิจัย เป็นกลุ่มที่เป็นที่ต้องการของท้องตลาด ดังนั้น แนวทางของเราจะเน้นเรื่องสวัสดิการ มีโอกาสในการก้าวหน้า มีความมั่นคงในการทำงาน ทั้งยังได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ที่สำคัญ พวกเขาจะต้องมีความสุขกับการทำงานร่วมกัน”

ฉะนั้น จึงไม่แปลกที่เวลาพนักงานมีปัญหา จึงมีนักจิตวิทยาเข้ามาเป็นที่ปรึกษา โดยเขาอาจจะคุยทางโทรศัพท์ หรือมานั่งคุยก็ได้ และที่ผ่านมาบริษัทได้รับการตอบรับจากพนักงานดีมาก ปัจจุบันที่แพนดอร่ามีนักจิตวิทยา 2 คน แต่ต่อไปอาจเพิ่มอีก 2-3 คน เพราะเรื่องที่พวกเขาเข้ามาคุยส่วนใหญ่ มักเกี่ยวกับปัญหาครอบครัว ความรัก และหนี้สิน ซึ่งทุกเรื่องล้วนใช้เวลาทั้งสิ้น และทุกเรื่องล้วนเป็นสิ่งสะท้อนจากแนวทางการบริหารจัดการบุคลากรของแพนดอร่าที่ต้องการมอบความมั่นคงทางจิตใจให้แก่พนักงาน เพราะหากจิตใจมีความมั่นคงแล้ว นั่นเท่ากับว่าอาชีพ และการทำงานก็จะมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

4 กลยุทธ์ “Pandora” สร้างเครื่องประดับให้สาวๆ ทุกคนจับต้องได้

มาดู 4 กลยุทธ์ของแบรนด์จิวเวลรี่อันดับหนึ่งของโลกที่ครองใจสาวๆ ทั่วโลก ในปี 2560 ที่ผ่านมาสามารถสร้างการเติบโตถึง 15% ในปีนี้ยังเดินหน้าเน้นสร้างประสบการณ์ให้สาวๆ พร้อมลุยออนไลน์เต็มตัว

Pandora เป็นหนึ่งในแบรนด์เครื่องประดับอัญมณีที่ใหญ่ที่สุดของโลก เป็นเป็นแบรนด์สัญชาติเดนมาร์ก แต่มีฐานการผลิตในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว ถึงแม้ยังมีการเติบโตอย่างตอ่เนื่องทุกปี แต่ในปีนี้ Pandora ต้องมีการปรับตัว ปรับกลยุทธ์ใหม่ เพื่อสร้างการเติบโตมากขึ้นไปอีก

ในปีนี้ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวตั้งแต่ปี 2561-2565 โดยเน้นการส่งมอบ “ประสบการณ์” พิเศษให้แก่ผู้หญิงทุกคน ให้เครื่องประดับเป็นเหมือนของพิเศษเพื่อสร้างความรู้สึกพิเศษ และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงทุกคนรู้สึกสร้างสรรค์ในการแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเอง พร้อมขยายตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

Mr.-Nils Helander

นีลส์ เฮแลนเดอร์ รองประธานอาวุโสสายงานการผลิตและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด เปิดเผยว่า

“แพนดอร่ามีการเติบโตตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในปี 2560 แพนดอร่าเติบโต 15% โดยมีรายได้รวมคิดเป็นมูลค่า 22.8 พันล้านโครนเดนมาร์ก หรือกว่า 1.14 แสนล้านบาท สำหรับปี 2561-2565  แพนดอร่าตั้งเป้าเติบโต 7-10% ต่อปี โดยขับเคลื่อนผ่าน 4 กลยุทธ์ใหม่”

 1. เครื่องประดับรูปแบบใหม่ๆ ในราคาจับต้องได้ (ไม่ต้องยืมเพื่อน)

ยังคงตอกย้ำความเป็นผู้นำสินค้าหลักประเภทจี้ประดับ (Charms) และสร้อยข้อมือ รวมทั้งขยายกลุ่มสินค้าประเภทแหวน ตุ้มหู สร้อยคอและจี้ห้อยคอ ให้เติบโตขึ้นจากสัดส่วนรายได้ในปัจจุบัน 25% เพิ่มเป็น 50% ภายในปี 2565

นอกจากนี้ ยังชูนวัตกรรม และการพัฒนาสินค้าให้มีดีไซน์ทันสมัย เป็นเครื่องประดับรูปแบบใหม่ปีละ 1 แนวคิด รวมทั้งเพิ่มการออกคอลเลคชั่นปกติจาก 7 เป็น 10 คอลเลคชั่น/ปี เพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย พร้อมทั้งรักษาคุณภาพสินค้า และราคาให้โดนใจสาวๆ ทุกคน

 1. สร้างประสบการณ์ของแบรนด์ในโลกดิจิตอล

ปรับเปลี่ยนสู่ “ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง” ในทุกช่องทาง โดยจัดสรรงบทางการตลาดในสื่อออนไลน์เพิ่มจากสัดส่วน 30% เป็น 60% ตอบรับพฤติกรรมของลูกค้า ตั้งเป้าทุ่มงบการตลาดทั่วโลก 8% ของรายได้ในปี 2565

 1. ผนึกทุกช่องทางการขาย

มีการวางแผนช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าแบบบูรณาการทั่วโลก เชื่อมโยงช่องทางร้านขายปลีก และ e-commerce อย่างเต็มรูปแบบ ตั้งเป้าเปิดร้านเพิ่มจำนวน 200 ร้าน/ปี โดย 2 ใน 3 ของร้านขายปลีกทั่วโลกจะเป็นร้านค้าที่แพนดอร่าเป็นเจ้าของ และบริหารเอง รวมทั้งบุกช่องทางการขายออนไลน์มากขึ้น โดยตั้งเป้าให้สัดส่วนรายได้จากร้านค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็น 10-15% ของรายได้รวม

 1. ระบบการผลิตอันคล่องตัว

ขยายกำลังการผลิตเพื่อส่งมอบเครื่องประดับแนวคิดใหม่พร้อมๆ กับการเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการผลิต โดยแพนดอร่าได้วางแผนลงทุนกว่า 9,000 ล้านบาทในประเทศไทย ระหว่างปี 2558-2562 เริ่มจากการสร้างโรงงานแห่งที่ 2 ที่จังหวัดลำพูน ที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคมปี 2560 ที่ผ่านมา

และสร้างอาคารใหม่ TRIPLE A ที่นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี กรุงเทพฯ ซึ่งจะเปิดตัวในเดือนมีนาคมปีนี้ รวมทั้งการปรับปรุงอาคารฝ่ายผลิตอื่นๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตั้งเป้าสร้างกำลังการผลิตเครื่องประดับอัญมณีให้ได้ 200 ล้านชิ้น/ปี ภายใน 5 ปี

นอกจากนี้ในปี 2560 แพนดอร่ายังได้เปิดศูนย์นวัตกรรม (The Innovation Centre) ซึ่งเป็นศูนย์นวัตกรรมเครื่องประดับอัญมณีที่ใหญ่ที่สุดในโลกในกรุงเทพฯ ที่จะคิดค้นนวัตกรรมรวมไปถึงสินค้าที่สวยงาม หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบรับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ผลประกอบการปี 2560

สำหรับในปี 2560 แพนดอร่ามีรายได้รวมคิดเป็นมูลค่ากว่า 114,000 ล้านบาท มีการเติบโตขึ้น 15% จากปี 2559 โดยผลิตเครื่องประดับอัญมณีทั้งหมด 117 ล้านชิ้นจากฝีมือของช่างเครื่องประดับชาวไทย

ปัจจุบันมีวางจำหน่ายในมากกว่า 100 ประเทศ ใน 6 ทวีปทั่วโลก มีจุดจำหน่ายมากกว่า 7,700 จุด รวมถึงคอนเซ็ปต์สโตร์ 2,300 ร้าน

สัดส่วนยอดขายแบ่งออกเป็นจี้ประดับ และสร้อยข้อมือ 75% แหวน 14% ตุ้มหู 6% สร้อยคอและจี้ห้อยคอ 5%

สรุป

 • ถึงแม้จะเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดโลก แต่แพนดอร่าก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อสร้างการเติบโตแบบยั่งยืน ยังคงปรับกลยุทธ์ ปรับตัวเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคนี้เสมอ

PANDORA เผยโฉมน้องใหม่ล่าสุด “DINO”

PANDORA (แพนดอร่า) เครื่องประดับจิลเวลรี่แบรนด์ดังสัญชาติเดนมาร์ก เผยโฉมน้องใหม่ล่าสุด

เจ้าชาร์ม “DINO” (น้องไดโน่) ชาร์มใหม่ล่าสุดรูปลักษณ์เก๋ไก๋เป็นเจ้าเบบี้ไดโนเสาร์สุดคิ้วท์

มาปรากฎสู่สายตาแฟนคลับชาวไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยวัสดุเป็นชาร์มซิลเวอร์แวววาวโดดเด่นที่อยู่ในแก๊งค์เพื่อน หรือ “Set Friends”

ชาร์มน้องไดโน่มาในคาแรคเตอร์เบบี้ตัวน้อยมีความเป็นน้องไดโนเสาร์ที่น่าเอ็นดู

Looking มุ้งมิ้งเกินกว่าจะเป็นไดโนเสาร์แบบธรรมดาทั่วไป

เพราะเจ้า DINO มีบุคลิกความอินโนเซ้นท์ถึงขีดสุดในสไตล์น้องไดโนเสาร์สุดชิลล์ พร้อมความแสนซนและแสนจะFriendly ตัวนี้ มาถ่ายทอดความเป็นเพื่อนในสไตล์สดใสแบบเด็กอย่างเรียบง่ายไม่เอะอะ

สามารถสไตล์ลิ่งให้เข้ากับข้อมือสำหรับผู้ชื่นชอบสะสมชาร์มที่เป็น“Set Friends”

#PANDORATH  @TanachiraOfficial #Tanachira #PandoraFRIENDs

Pandora แบรนด์เครื่องประดับอัญมณีเบอร์ 1 ของโลก กับกลยุทธ์สร้างธุรกิจเติบโตแสนล้านบาท

Pandora (แพนดอร่า) แบรนด์เครื่องประดับอัญมณีจากเดนมาร์ก ที่มียอดขายทั่วโลกเติบโตอย่างรวดเร็ว ล่าสุดมีรายได้รวมกว่า 1 แสนล้านบาทแล้ว แต่รู้หรือไม่ว่าเครื่องประดับแบรนด์นี้ผลิตในไทยทุกชิ้น และสร้างมูลค่าการส่งออกให้ไทยอย่างมหาศาล

ตั้งไลน์ผลิตในไทยมาเกือบ 30 ปี

ตอนนี้สาวๆ หลายคนคงอยากให้แฟนหนุ่มซื้อเครื่องประดับของ Pandora ให้ โดยเฉพาะกับตัว Bracelet หรือสร้อยข้อมือ ที่สามารถตกแต่งด้วย Charm หรือตุ้มห้อยในรูปแบบต่างๆ เพื่อบ่งบอกความเป็นตัวเอง และเปรียบเหมือนตัวแทนความทรงจำของช่วงเวลาสำคัญต่างๆ เช่น First Date กันที่ไหน หรือประทับใจกันเพราะอะไร

แต่รู้หรือไม่ว่าเครื่องประดับที่นิยมกันอยู่ตอนนี้ ทุกขั้นตอนถูกผลิตในประเทศไทยทั้งหมด และไม่ใช่แค่เพิ่งตั้งโรงงานจากความนิยมในประเทศ แต่สร้างโรงงานที่กรุงเทพมาตั้งแต่ปี 2532 หรือถัดจากการก่อตั้ง Pandora ขึ้นที่ประเทศเดนมาร์กในปี 2525 โดยสามีภรรยา Per กับ Winnie Enevoldsen ซึ่งถึงตอนนี้ก็กินเวลามาเกือบ 30 ปีแล้ว

บรรยากาศโรงงานในประเทศไทยที่กรุงเทพ

เดินหน้า Universe of Jewelry

ส่วนเหตุผลการก่อตั้ง Pandora ขึ้น ก็เพราะทางครอบครัว Enevoldsen ต้องการทำตลาดสินค้าเครื่องประดับแบบ Affordable Luxury ต่างกับแบรนด์อื่นๆ ในตอนนั้น ที่มีแต่สินค้าราคาสูง ประกอบกับต้องการวางตัวเองเป็น Universe of Jewelry ที่มีทุกอย่าง และตอนนี้ก็ทำได้แล้ว ผ่านสินค้าอย่างเช่น สร้อยคอ, ต่างหูและแหวน ที่ทำมาจากเงินกับทองคำ

นีลส์ เฮแลนเดอร์ รองประธานอาวุโสสายงานการผลิตและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด เล่าให้ฟังว่า หลังก่อตั้งบริษัทไม่นาน ครอบครัว Enevoldsen ได้เข้ามาเที่ยวประเทศไทยเพื่อหาอัญมณีไปจำหน่ายในเดนมาร์ก แต่เมื่อเจอกับฝีมือ และความประณีตของช่างไทย จึงตัดสินใจตั้งโรงงานที่นี่ และเป็นฐานผลิตเดียวที่ส่งสินค้าออกไปกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

การขึ้นรูป Charm ที่ทำมาจากแก้วโดยช่างฝีมือชาวไทย

เบอร์หนึ่งของแบรนด์เครื่องประดับ

ขณะเดียวกัน Pandora ยังเป็นเบอร์หนึ่งของแบรนด์เครื่องประดับในโลกตอนนี้ ผ่านกำลังการผลิตที่มหาศาล โดยปี 2559 ผลิตไปทั้งหมด 122 ล้านชิ้น รวมถึงมีจุดขายกว่า 8,000 แห่งทั่วโลก ผ่านช่างฝีมือในประเทศไทยที่เป็นพนักงานประจำกว่า 12,000 คน แต่ด้วยการจำหน่าย Affordable Luxury ทำให้ยอดขายยังไม่ใช่เบอร์หนึ่งเมื่อเทียบกับแบรนด์คู่แข่ง

และการลงทุนในประเทศไทยของยักษ์ใหญ่เครื่องประดับรายนี้ยังมีในไทยอย่างต่อเนื่อง เพราะใช้เงินกว่า 9,000 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงงาน และศูนย์นวัตกรรม 3 แห่งตั้งแต่ปี 2558-2562 ประกอบด้วย โรงงานแห่งที่ 2 ในจังหวัดลำพูน ที่รองรับพนักงานได้กว่า 5,000 คน และศูนย์นวัตกรรมกับ โรงงานในกรุงเทพอีก 2 แห่ง เพื่อเพิ่มกำลังผลิตอีกเท่าตัว

Bracelet และ Charm ที่เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงเป็นทีนิยมไปทั่วโลก ที่กว่าจะเสร็จต้องผ่านมือช่างฝีมือกว่า 30 คน

วางเป้าเติบโต 2 ดิจิท อย่างต่อเนื่อง

สำหรับเป้าหมายในปีนี้ Pandora ต้องการรักษาอัตราการเติบโตเป็นเลขสองหลักต่อเนื่องจากปี 2559 และ 2558 ที่ทำได้ 21% กับ 30% ตามลำดับ ผ่านการใช้กลยุทธ์ออกสินค้าใหม่ 7 ครั้ง/ปี ต่างจากคู่แข่งแบรนด์ Luxury ที่ออกสินค้าใหม่แค่ 2 ครั้ง/ปี ประกอบกับเรื่องสินค้าแบบ Hand-Finished หรือประกอบด้วยมือเกือบทั้งหมด ก็น่าจะสร้างความแตกต่างได้

อย่างไรก็ตาม หากใครต้องการครอบครองเครื่องประดับแบรนด์นี้อาจต้องสำรวจราคากันดีๆ เพราะแม้จะผลิตในประเทศไทย แต่ด้วยข้อตกลงกับ BOI เกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนการลงทุน ทำให้สินค้าทั้งหมดของโรงงานในไทยต้องส่งออกไปขายในต่างประเทศเท่านั้น ส่วนที่เห็นมีหน้าร้านในไทย ก็เพราะมีตัวแทนจำหน่ายติดต่อเข้ามาขายทำให้ราคาสูงกว่าประเทศอื่นเล็กน้อย

สรุป

อุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณีในประเทศไทยขึ้นชื่อในระดับโลกอยู่แล้ว และยิ่ง Pandora ได้รับความนิยมในตอนนี้ ก็คงสร้างงานให้กับคนไทยจำนวนมาก ส่วนในมุมตลาดโลก เมื่อ Pandora วางตัวเป็น Affordable Luxury ก็น่าจะฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงนี้ไปได้ เพราะเมื่อเงินไม่มี ใครๆ ก็อยากซื้อของดี ราคาไม่แพงกันทั้งนั้น

เครื่องประดับที่บ่งบอกคาแรกเตอร์ผู้สวมใส่

เอาใจสาวๆผู้หลงใหลในความสร้างสรรค์ แพนดอร่า (PANDORA) เครื่องประดับและจิวเวลรี่แบรนด์ดังสัญชาติเดนมาร์ก ที่ตอบโจทย์สาวๆผู้มีสไตล์ความชอบที่บ่งบอกคาแรกเตอร์ของตัวเอง ได้เผยโฉมคอลเลกชั่นล่าสุด PANDORA Signature ที่มีให้เลือกตั้งแต่ ชาร์ม สร้อยข้อมือ แหวน ต่างหู สร้อยคอ และจี้หลากสไตล์ ในงานเปิดตัว 50 หนุ่มโสดคลีโอ “CLEO 50 Most Eligible Bachelors 2017 presented by PANDORA” ท่ามกลางเหล่าเซเลบริตี้แฟนคลับแพนดอร่าอย่างคับคั่ง ณ เซ็นทรัล คอร์ท แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆนี้

บุญญลักษณ์ ฐิติปุญญา, ธนพงษ์ จิราพาณิชกุล และทัศนีย์ สิริเลิศประเสริฐ.

สำหรับความพิเศษของเครื่องประดับแพนดอร่า คือการบ่งบอกความเป็นตัวเอง โดยผ่านการเรียงร้อยชาร์มแบบต่างๆบนสร้อยข้อมือ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากพลังบวกของผู้หญิงในบุคลิกต่างๆ ในทุกคาแรกเตอร์ของสาวๆ โดยคอลเลกชั่น

ล่าสุด “แพนดอร่า” ซิกเนเจอร์ มาพร้อมกับการวางตัวอักษรคำว่า PANDORA บนเครื่องประดับรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น จี้ ชาร์ม สร้อยข้อมือ และแหวน ที่ทำขึ้นจากวัสดุคุณภาพเยี่ยม คือเงินสเตอร์ลิงผสานกับทอง 14K และใกล้เทศกาลแห่งความสุข แพนดอร่ายังออกคอลเลกชั่น Disney ด้วยดีไซน์ที่ได้แรงบันดาลใจจากมิกกี้ เม้าส์, มินนี่ เม้าส์ และตัวละครอื่นๆ โดยสามารถค้นหาไอเท็มชิ้นสำคัญเพื่อสะท้อนบุคลิกผู้หญิงมีรสนิยม และมิกซ์แอนด์แมตช์สไตล์ที่เป็นตัวเองได้ที่แพนดอร่า แฟล็กชิพสโตร์ ชั้น 1 โซนเอเทรี่ยม เซ็นทรัลเวิลด์ และร้านแพนดอร่าทุกสาขา.

สร้อยข้อมือ Pandora ไอเดียของขวัญวาเลนไทน์

วาเลนไทน์ใกล้เข้ามาแล้ว หนุ่มคนไหนยังเลือกหาของขวัญวันวาเลนไทน์ให้หวานใจกันไม่ได้ วันนี้เรามีแบบสร้อยข้อมือจาก Pandora มาฝากกันเป็นไอเดียให้หนุ่ม ๆ มอบเป็นของขวัญให้สาว ๆ ได้ตาเป็นประกายหัวใจพองโต หรือหากสาว ๆ คนไหนหลงใหลเจ้าสร้อยข้อมือออกแบบได้จาก Pandora กันอยู่พอดี จะแอบแชร์ไปชี้เป้าให้พ่อหนุ่มข้างกายจัดให้สักเส้นก็ได้นะคะ

Pandora เป็นแบรนด์เครื่องประดับอัญมณีจากประเทศเดนมาร์กที่ตั้งฐานผลิตในไทยมาเกือบ 30 ปี มีเสน่ห์โดดเด่นที่ความมี Story มีความ Unique และมีความหมายในตัวเอง เนื่องจากผู้สวมสามารถออกแบบเรื่องราวได้ด้วยตัวเอง ผ่านทางเม็ด Charm เป็นรูปทรง อักษร สัญลักษณ์ ทั้งแบบรูปธรรมและนามธรรมต่าง ๆ ไปจนถึงคอลเลคชั่นตามเทศกาลหรือเทพนิยาย Disney สุดคลาสสิค ฯลฯ มาร้อยเรียงในสายสร้อยให้กลายเป็นสร้อย Pandora รูปแบบส่วนตัวหนึ่งเดียวในโลก

โดยสาว ๆ สามารถซื้อสร้อยข้อมือเส้นเปล่าหลากหลายรูปแบบไว้ก่อน มีทั้งเส้นเงิน ทอง ไปจนถึงเส้นหนัง และเริ่มสะสม Charm ซึ่งเป็นลูกปัด, ลูกตุ้ม, จี้รูปทรงต่าง ๆ มาร้อยตกแต่งได้ตามใจชอบ ความที่สามารถเป็นทั้ง Accessories, Item, Avatar และ Diary ได้ในเส้นเดียวกัน จึงทำให้สร้อยข้อมือ Pandora ออกแบบได้นี้เป็นที่นิยมสำหรับสาว ๆ ทั่วโลกเลยล่ะค่ะ

ส่วนหนุ่ม ๆ หากอยากมอบสร้อยข้อมือ Pandora ให้กับสาวข้างกายสักเส้น ลองมาเลือกแบบที่เธอน่าจะชอบตาม Concept gหล่านี้ดู หรือหากไม่มั่นใจ จะลองชวนพี่สาวน้องสาว หรือเพื่อนสตรี Girly สักคนไปช่วยเลือกช่วยออกแบบก็ดีนะคะ หรือไม่จะซื้อเป็นสร้อยเปล่าไปเซอร์ไพรส์ก่อนแล้วค่อยจูงมือเจ้าตัวมาเลือก Charm เองทีหลังก็ยังได้ค่ะ

.

.

 Classic & Luxury 

จะหาสร้อยข้อมือ Pandora มอบให้หวานใจทั้งที หากอยากให้เธอสวมได้บ่อย ๆ แม้จะออกงาน ไปทำงาน หรือไปเที่ยว จะเลือกเป็นสไตล์เรียบหรูดูแพง สวมเข้าได้กับทุกชุด โดยให้ทั้งตัวเรือนสร้อยและ Charm เป็นสีเอิร์ธโทนหรูหราเข้าไว้ ดีไซน์ไม่ต้องแฟนตาซีมากค่ะ

.

.

 Her Colors 

เลือกสร้อยข้อมือพร้อม Charm ให้สาว ๆ โดยเลือกตามสีที่เธอชอบก็ถือว่าเซฟสุด ๆ ค่ะ

.

.

 Her Stories 

หากอยากเพิ่มเดซิเบลเสียงกรี๊ดด้วยความว้าวของสาว ๆ ให้มากขึ้น ก็ต้องแลกด้วยความรู้ใจใส่ใจของคุณหนุ่ม ๆ เลยค่ะ ลองลิสต์สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงตัวตนของหวานใจ ไปจนถึงสิ่งที่เธอชอบ ทั้งการ์ตูนเรื่องโปรด สัตว์เลี้ยง อาหารที่ชอบ ดอกไม้ ทะเล ประเทศในฝัน ฯลฯ แล้วเลือก Charm ตามสัญลักษณ์นั้น ๆ จัดเป็นชุดไปมอบให้เธอเป็นของขวัญพร้อมความรักและใส่ใจ เป็นการบอกรักคำโตโดยไม่ต้องเอ่ยไปอีกค่ะ

.

.

 Her Fairytales 

เทพนิยาย Disney ถือเป็นความฝันสุดเบสิคของสาว ๆ หลายคน หากจำได้ว่าเธอชอบเจ้าหญิง Disney เรื่องไหนเป็นพิเศษ ก็ลองเลือก Charm ที่เป็นคอลเลคชั่นของเทพนิยายเรื่องนั้น ๆ หรือเลือกตามโทนสีและไอเท็มที่สื่อถึงได้ค่ะ เช่น สโนไวท์ก็เลือก Charm สีแดง/น้ำเงิน/เหลือง มี Charm รูปสโนไวท์ คนแคระ นก แอปเปิ้ล ฯลฯ ค่ะ งานนี้หนุ่ม ๆ อาจต้องใช้เซนส์ความมุ้งมิ้งละเอียดอ่อนที่หลบซ่อนอยู่ในตัวมาช่วยด้วยบ้างแล้ว

.

.

 Her Life 

Concept นี้คู่รักที่อยู่ด้วยกันมานาน หรือรู้จักรู้ใจกันดีย่อมง่ายเลยค่ะ เพราะนี่เป็นการจัดสร้อยคอ Pandora ตามไลฟ์สไตล์ของสาว ๆ อาจเป็นเรื่องราวในชีวิต รายละเอียดความฝัน จุดมุ่งหมายในชีวิต ประเทศที่อยากไป หรือเคยไปมาแล้ว ฯลฯ นอกจากจะให้สาว ๆ ได้สวมเก๋ ๆ แล้ว ยังเป็นเครื่องเตือนใจ เป็นแรงบันดาลใจ และเป็นกำลังใจเล็ก ๆ ให้สาว ๆ ได้อีกด้วยค่ะ

.

.

 Luxury Pink & Gold 

สร้อยข้อมือ Pandora เรียบหรูดูหวานด้วยโทนสีชมพู-ทอง หรือ Rose Gold นอกจากจะสวมไปเดท ไปชิลได้แล้ว ยังสามารถสวมไปงานแบบเป็นทางการ ไปจนถึงสวมประดับไปทำงานในวันธรรมดาได้อีกด้วยค่ะ

.

.

 To Tell “I Love You” 

Concept นี้เบสิคสุด ๆ สำหรับการเลือกสร้อยข้อมือ Pandora เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ ด้วยการใช้มันเป็นสื่อแทนใจบอกรักซะเลย แค่เลือก Charm เป็นรูปทรงสื่อรัก ได้หมดไม่ว่าจะเป็นรูปหัวใจ อักษรนำหน้าชื่อ คำว่า LOVE เครื่องหมายอินฟินิตี้ ดอกกุหลาบ ฯลฯ จัดไปหวาน ๆ ได้เต็มสตรีม หนุ่ม ๆ น่าจะพอเลือกเองได้ค่ะ

ชาร์ม Harry Potter จาก Pandora ถึงไทยแล้ว

ถึงไทยแล้วจ้า ชาร์มคอลเล็กชัน Harry Potter พิเศษถูกลิขสิทธิ์จากแบรนด์เครื่องประดับ Pandora ให้มักเกิลได้ประดับสร้อยชาร์ม

ชาร์ม Harry Potter จาก Pandora มีให้มักเกิลชาวไทยได้เลือกประดับสร้อยชาร์มทั้งหมด 6 แบบ คือ (1) ชาร์มนกฮูก Hedwig (2) ชาร์มจดหมายตอบรับเข้าศึกษาที่ Hogwarts (3) ชาร์มหมวกคัดสรร (4) ชาร์มไอคอน Harry Potter (5) ชาร์มเอกลักษณ์ประจำตัวแฮรี่พอตเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นแว่นตา ไม่กวาดนิมบัส 2000 และแผลเป็นรอยสายฟ้า (6) ชาร์มเงินแท้เครื่องรางยมทูต (Deathly Hallows)

Pandora Charms Harry Potter

Pandora
 

ชาร์ม Harry Potter ซื้อได้ที่ร้าน Pandora ทุกสาขา Line @pandora.th หรือโทร 0 2264 5080

PANDORA เผยโฉมน้องใหม่ล่าสุด เจ้าชาร์ม “DINO”

PANDORA (แพนดอร่า) เครื่องประดับจิลเวลรี่แบรนด์ดังสัญชาติเดนมาร์ก เผยโฉมน้องใหม่ล่าสุด

เจ้าชาร์ม “DINO” (น้องไดโน่) ชาร์มใหม่ล่าสุดรูปลักษณ์เก๋ไก๋เป็นเจ้าเบบี้ไดโนเสาร์สุดคิ้วท์ มาปรากฎสู่สายตาแฟนคลับชาวไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยวัสดุเป็นชาร์มซิลเวอร์แวววาวโดดเด่นที่อยู่ในแก๊งค์เพื่อน หรือ “Set Friends” ชาร์มน้องไดโน่มาในคาแรคเตอร์เบบี้ตัวน้อยมีความเป็นน้องไดโนเสาร์ที่น่าเอ็นดู

Looking มุ้งมิ้งเกินกว่าจะเป็นไดโนเสาร์แบบธรรมดาทั่วไป เพราะเจ้า DINO มีบุคลิกความอินโนเซ้นท์ถึงขีดสุดในสไตล์น้องไดโนเสาร์สุดชิลล์ พร้อมความแสนซนและแสนจะFriendly ตัวนี้ มาถ่ายทอดความเป็นเพื่อนในสไตล์สดใสแบบเด็กอย่างเรียบง่ายไม่เอะอะ สามารถสไตล์ลิ่งให้เข้ากับข้อมือสำหรับผู้ชื่นชอบสะสมชาร์มที่เป็น “Set Friends”

#PANDORATH @TanachiraOfficial #Tanachira #PandoraFRIENDs

แวะไปเรียงร้อยความเป็นตัวเองและสะสมเรื่องราวสุดประทับใจกับ ‘PANDORA’ ได้ที่ร้านแพนดอร่าทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 02.264.5080 PANDORA TanachiraOfficial

เติมรอยยิ้มด้วยของขวัญล้ำค่าจาก PANDORA และ Cath Kidston ในราคาสุดพิเศษ

บอกรักตัวเอง หรือคนที่คุณรักง่ายๆ ด้วยของขวัญล้ำค่าที่จะอยู่กับคุณไปนานแสนนาน

พบกับสิทธิพิเศษแด่ชาว GrabRewards
เลือกรับส่วนลดทันที หรือ เลือกร่วมกิจกรรมสนุกชิงรางวัลใหญ่จากเราได้ตามนี้เลย!

สิทธิพิเศษที่ 1: ใช้เพียง 675 คะแนน
แลกรับส่วนลด 15% สินค้าจาก PANDORA*

สิทธิพิเศษที่ 2: ใช้เพียง 300 คะแนน
แลกรับส่วนลดเพิ่มเติม 5% สำหรับ PANDORA Gift Set**

สิทธิพิเศษที่ 3: ใช้เพียง 200 คะแนน
แลกรับส่วนลดเพิ่มเติม 5% สำหรับ Cath Kidston เมื่อซื้อสินค้า 3,000 บาทขึ้นไป (สินค้าราคาปกติและสินค้าราคาพิเศษ)***

………………………………………………………………………………………………………………………………

พร้อมพบกับ 💎💎💎 กิจกรรม “All (my points) for LOVE” 💎💎💎
ชิง ชุดสร้อยข้อมือพร้อมชาร์ม PANDORA Valentine’s set และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

ง่ายๆ เพียงแลกคะแนนชิงรางวัล ในวันที่ 12 ก.พ. 2563 เวลา 12.00น. – 14.00น. 🔥 คุณมีเวลา 2 ชม. เท่านั้น 🔥

แลกได้ครั้งละ 40 หรือ 200 คะแนน ใครแลกคะแนนเยอะที่สุดรับรางวัลตามลำดับทันที
พิเศษ! รับส่วนลด Grab ทุกการแลก! ไม่มีกลับบ้านมือเปล่าแน่นอน

แลกคะแนนสูงสุด อันดับที่  1
ชุดสร้อยข้อมือพร้อมชาร์ม PANDORA Valentine’s set (1 รางวัล) มูลค่า 15,850 บาท พร้อมส่งถึงมือคนที่คุณอยากมอบให้ ฟรี!

แลกคะแนนสูงสุด อันดับที่ 2
Snoopy Backpack จาก Cath Kidston (1 รางวัล) มูลค่า 4,390 บาท

แลกคะแนนสูงสุด อันดับที่  3-6
PANDORA Wristlet bag (กระเป๋าเครื่องประดับคล้องข้อมือรุ่นพิเศษ จาก PANDORA) (รวม 4 รางวัล) มูลค่ารางวัลละ 1,500 บาท

แลกคะแนนสูงสุด อันดับที่  7-11
Cath Kidston Limited Edition tote bag (กระเป๋า tote bag รุ่นพิเศษ จาก Cath Kidston) (รวม 5 รางวัล) มูลค่ารางวัลละ 890 บาท

(ดูเงื่อนไขเพิ่มเติมด้านล่าง)

………………………………………………………………………………………………………………………………

พิเศษ! รับสิทธิ์ใช้บริการ PANDORA Cupid Express จัดส่งของขวัญแทนใจในพื้นที่กทม.ได้เลย

เมื่อซื้อสินค้าที่ PANDORA ครบ 5,000 บาทขึ้นไปที่ สาขา เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว เซ็นทรัลปิ่นเกล้า เมกาบางนา และสเปลล์ (ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต)
เฉพาะ 7 – 16 ก.พ. 63 โดยจะจัดส่งช่วง 13 – 16 ก.พ. 2563 (โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย)

………………………………………………………………………………………………………………………………

เงื่อนไขและข้อตกลง

*เงื่อนไขสิทธิพิเศษส่วนลด 15% สินค้า PANDORA

– สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้า Grab ที่ใช้คะแนน GrabRewards (ตามจำนวนที่ระบุไว้เท่านั้น) ในการแลกสิทธิพิเศษเท่านั้น
– แลกคะแนน GrabRewards เพื่อรับส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้า PANDORA
– สิทธิพิเศษนี้ ไม่ สามารถใช้ร่วมกับคอลเลกชั่น PANDORA me
– สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้เฉพาะที่ร้าน PANDORA ทั้ง 18 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัล เวิลด์, เซ็นทรัลลาดพร้าว 2, เซ็นทรัลบางนา 2, เซ็นทรัลอีสต์วิลล์, เซ็นทรัลพระราม 9, เซ็นทรัลเวสต์เกต 2, เซ็นทรัลพระราม 2, เซ็นทรัลพัทยาบีช, เช็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, เซ็นทรัลพลาซ่า โคราช, เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่,        เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 2, จังซีลอน, เมกาบางนา, เทอร์มินัล พัทยา, แฟชั่น ไอแลนด์, เซ็นทรัลเฟติวัล ภูเก็ต และสเปล รังสิต เท่านั้น
– ลูกค้า Grab จะต้องแสดงหน้าจอเพื่อให้เจ้าหน้าที่กดรหัส 4 หลัก เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ทุกครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือ
–  แลกคะแนนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563
– สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563
– จำกัดการใช้สิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ
– สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆของทางร้าน
– ขอสงวนสิทธิ์ในการรับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางบริษัท พิจารณาว่ามีการทุจริต
– ในกรณีที่มีการกดแลกสิทธิ์และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
– รูปภาพที่ใช้บนแอปพลิเคชัน ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

**เงื่อนไขสิทธิพิเศษส่วนลดเพิ่ม 5% สำหรับ PANDORA Gift Set
– สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้า Grab ที่ใช้คะแนน GrabRewards (ตามจำนวนที่ระบุไว้เท่านั้น) ในการแลกสิทธิพิเศษเท่านั้น
– แลกคะแนน GrabRewards เพื่อรับส่วนลด 5% on top เมื่อซื้อ PANDORA Gift Set
– สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้เฉพาะที่เคาน์เตอร์ PANDORA สาขา สยามพารากอน, ดิ เอ็มโพเรียม, เซ็นทรัลชิดลม, เซ็นทรัลลาดพร้าว, เซ็นทรัลปิ่นเกล้า เท่านั้น
– ลูกค้า Grab จะต้องแสดงหน้าจอเพื่อให้เจ้าหน้าที่กดรหัส 4 หลัก เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ทุกครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือ
– แลกคะแนนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563
– สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563
– จำกัดการใช้สิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ
– สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
– ขอสงวนสิทธิ์ในการรับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางบริษัท พิจารณาว่ามีการทุจริต
– ในกรณีที่มีการกดแลกสิทธิ์และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
– รูปภาพที่ใช้บนแอปพลิเคชัน ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

***เงื่อนไขสิทธิพิเศษส่วนลดเพิ่ม 5% สำหรับ Cath Kidston
– สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้า Grab ที่ใช้คะแนน GrabRewards (ตามจำนวนที่ระบุไว้เท่านั้น) ในการแลกสิทธิพิเศษเท่านั้น
– แลกคะแนน GrabRewards เพื่อรับส่วนลด 5% on top เมื่อซื้อสินค้า CATH KIDSTON 3,000 บาทขึ้นไป รุ่นใดก็ได้ (สินค้าราคาปกติและสินค้าราคาพิเศษ)
– สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้เฉพาะที่ร้าน CATH KIDSTON เท่านั้น สาขา
กรุงเทพฯ: Central World (Flagship Store) 1/F, Central @CentralWorld (Zen) 3/F, Central Chidlom Department store 3/F, Central Silom Complex Department Store 1/F, Central Plaza Rama9 2/F, Central Ladprao Department Store 2/F, Central Festival EastVille Department Store 1/F, Central Plaza Bangna 1/F, Central Pinklao Department Store 1/F, Central Chaengwattana Department store 2/F, CentralPlaza WestGate 1/F, Central Westgate Department Store 1/F, Central Plaza Salaya 1/F, Central lPlaza Rama 2 1/F, Central Rama3 Department Store 1/F, Fashion Island 1/F, Mega Bangna 1/F, Paradise Park 1/F, Siam Paragon Department store M/F, The Emporium 1/F, The Mall Bangkapi 1/F, The Mall Ngamwongwan Department Store 1/F, The Mall Bangkae Department Store 1/F, Zpell @ Future Park G/F, Don Mueang International Airport.
นครราชศรีมา: The Mall Korat Department Store 1/F, CentralPlaza Nakhon Ratchasima 1/F
อุดรธานี: Central Plaza Udonthani 1/ F
ชลบุรี: Central Robinson Chonburi Department Store 1/F, Cathkidston Teminal Pattaya 1/F
หัวหิน: Bluport Huahin Department Store 1/ F
หาดใหญ่ สงขลา: Central Festival Hatyai G/F
ภูเก็ต: Central Phuket 2/F, Central Plaza Phuket 1/F, Jungceylon G/F
เชียงใหม่: Central Festival Chiangmai 1/F”
– ลูกค้า Grab จะต้องแสดงหน้าจอเพื่อให้เจ้าหน้าที่กดรหัส 4 หลัก เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ทุกครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือ
– แลกคะแนนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563
– สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563
– จำกัดการใช้สิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ
– สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
– ขอสงวนสิทธิ์ในการรับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางบริษัท พิจารณาว่ามีการทุจริต
– ในกรณีที่มีการกดแลกสิทธิ์และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
– รูปภาพที่ใช้บนแอปพลิเคชัน ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

………………………………………………………………………………………………………………………………

เงื่อนไขและข้อตกลงกิจกรรม All (my points) for LOVE”

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม และของรางวัล :

 1. ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันของบริษัทสำหรับบริการของ Grab ไม่จำกัดประเภทบริการ สามารถใช้คะแนน GrabRewards  แลกรับ 1 สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชันของบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อร่วมชิงรางวัลต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในระยะเวลาของกิจกรรม โดยผู้ใช้บริการทุกสถานะใช้ 40 หรือ 200 คะแนนในการเข้าร่วมกิจกรรม
 2. ให้ถือว่าผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมที่บริษัทระบุไว้ทุกประการ (รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิกถอนโดยบริษัทในอนาคตผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด)
 3. พนักงานของบริษัท และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
 4. ข้อมูลและคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนด้วยของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน ในกรณีสินค้าขาดตลาด ยกเลิกการผลิต เปลี่ยนรุ่นการผลิต หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถนำสินค้ามาเป็นของรางวัลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาของกิจกรรม : ในวันที่ 12 ก.พ. 2563 เวลา 12.00น. – 14.00น. (2 ชม.)


เงื่อนไขและรายละเอียดของรางวัล  

* สามารถร่วมกิจกรรมได้ระวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 12.00 – 14.00 น.
* ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทาง Note ใน Facebook ของ Grab ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
* ผู้ทำการแลกคะแนนมากที่สุด ในระยะเวลาที่กำหนด จะเป็นผู้ได้รับรางวัล ดังนี้
– ผู้แลกคะแนนสูงสุด อันดับ 1: PANDORA Valentine’s set ประกอบด้วย ชาร์ม 7 ชิ้น และสร้อยข้อมือ (มูลค่า 15,850 บาท)
– ผู้แลกคะแนนสูงสุด อันดับ 2: กระเป๋าเป้คอลเล็กชัน สนู้ปปี้ จาก Cath Kidston (มูลค่า 4,390 บาท)
– ผู้แลกคะแนนสูงสุด อันดับ 3-6: กระเป๋าเครื่องประดับคล้องข้อมือรุ่นพิเศษ จาก PANDORA (มูลค่า 1,500 บาท)
– ผู้แลกคะแนนสูงสุด อันดับ 7-11: กระเป๋า tote bag รุ่นพิเศษ จาก Cath Kidston (มูลค่า 890 บาท)
* ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องส่งอีเมลแจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับแอป Grab สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมแคปภาพหน้าจอที่เห็น ชื่อผู้ใช้งานในแอป Grab  เพื่อยืนยันตัวเองมาที่ [email protected] ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 20 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
* ผู้ได้รับรางวัล จะต้องเข้ารับรางวัลที่ Grab Taxi Thailand อาคาร UBC II ชั้น 19 สุขุมวิท 33 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 (จันทร์ – ศุกร์ 11.00 -18.00 น. ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยแสดงแอป Grab เพื่อให้พนักงานกดรับสิทธิ์ผ่านแอป มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือ
* ผู้ชนะที่ได้รับรางวัลที่ 1 ได้แก่ PANDORA Valentine’s Set มูลค่า 15,850 บาท สามารถเลือกใช้บริการจัดส่ง PANDORA Cupid Express ไปยังผู้รับได้ในเขต กทม. ในวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563
* ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับโค้ดส่วนลด Grab จากทุกครั้งในการแลกคะแนน  ต่อการแลกทุก 1 ครั้ง  สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยโค้ดดังกล่าวจะถูกส่งไปใน My Rewards ภายใต้การ์ดจากการแลกคะแนนครั้งนั้นๆ
วิธีการใช้โค้ด:
1. เมื่อต้องการใช้โค้ดส่วนลด ให้ไปที่แอป Grab >> Rewards >> My Rewards และเลือกการ์ดที่ได้จากการแลกคะแนน
2. กดปุ่ม ” Use Now” ระบบจะไปที่หน้าให้บริการนั้นๆ ของ Grab ทันที แล้วสามารถใช้ได้เลย
* รางวัลไม่สามารถโอน หรือมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
* ผู้ได้รับรางวัลที่มูลค่ามากกว่า 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล โดยหากผู้รับรางวัลเป็นชาวต่างชาติ จะต้องแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักของประเทศไทย เพื่อดำเนินการออกเอกสารทางภาษีตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด เช่นกัน หากไม่มีเลขประจำตัวดังกล่าว บริษัทจะไม่สามารถออกเอกสารดังกล่าวให้ได้
* พนักงานของบริษัท และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้
* ในกรณีที่มีการกดแลกสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
* รูปภาพที่ใช้บนแอปพลิเคชัน ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* ขอสงวนสิทธิ์ในการรับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางบริษัท พิจารณาว่ามีการทุจริต
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เงื่อนไขเพิ่มเติม การเข้ารับรางวัล  

ผู้โชคดีได้รับรางวัลไม่ว่าจะมีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดต้องมารับรางวัลด้วยตนเองโดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. สําเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรอง
 2. แสดงข้อความที่บริษัทส่งไปแจ้งว่าเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัล

ในกรณีที่ไม่ได้มารับรางวัลด้วยตนเอง นอกจากเอกสารข้างต้นแล้ว ยังต้องเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้

 1. หนังสือมอบอํานาจ
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมเซ็นรับรอง

ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนดและแจ้งให้ทราบ พร้อมแสดงหลักฐานการชำระค่าภาษีดังกล่าวแก่บริษัทในวันที่มารับรางวัลด้วย กรณีผู้ได้รับรางวัลไม่ชำระ หรือชำระไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลแสดงเจตนาสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัลใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น และให้สิทธิ์บริษัทดำเนินการใดๆ เพื่อเลือกผู้รับรางวัลใหม่ตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร

ผู้ได้รับรางวัลจะต้องส่งอีเมลแจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับแอป Grab สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมแคปภาพหน้าจอที่เห็น ชื่อผู้ใช้งานในแอป Grab  เพื่อยืนยันตัวเองมาที่ [email protected] ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 20 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม และมารับรางวัลภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ที่ทำการบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ อาคารสมัชชาวาณิช 2 (UBC II) ชั้น 19,  591 ถนนสุขุมวิท ซอย 33 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. จนถึงเวลา 18.00 น. (วันจันทร์-ศุกร์ ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หมายเหตุ:

 1. ทางบริษัทจะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์หากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น
  1. หากผู้ได้รับรางวัลไม่มารับรางวัลหรือไม่มีการติดต่อกลับมายังบริษัทภายในวัน และเวลาที่ระบุไว้
  2. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งสละสิทธิ์ต่อทางบริษัท
  3. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ ถูกยกเลิกการให้สิทธิ์ หรือไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ที่ทําให้ผู้โชคดีไม่ได้รับของรางวัล
  4. กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่ชำระ หรือชำระไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานการชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ให้กับทางบริษัทได้
 2. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆ นับเป็นสิทธิ์ของบริษัทที่จะเลือกผู้ชนะคนใหม่ตามแต่วิธีการของบริษัท

สิทธิ์ของบริษัท :

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้สิทธิ์หรือรางวัลใดๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใดๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกิจกรรมนี้
 2. บริษัทมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมทางการตลาดนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 3. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย การได้รับบาดเจ็บ หรือความผิดหวังที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการที่เข้าร่วมกิจกรรมบนช่องทางโซเชียลหรือการรับมอบของรางวัล
 4. ผู้ได้รางวัลยินยอมที่จะให้บริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลานั้นใช้รูปภาพ ภาพถ่ายของผู้ชนะ รวมถึงชื่อ และคำตอบ (ถ้ามี) สำหรับการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ การโฆษณา และการทำการตลาดโดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม
 5. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม อันเนื่องมาจากปัญหาของระบบทางเทคนิคหรือการกระทำผิดของบุคคลที่สาม
 6. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรางวัลเอง อาทิเช่น ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าส่วนต่าง ค่าประกัน ค่าโรงแรม ค่าการเดินทาง ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 7. บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพ และการใช้งานของของรางวัล

กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ : คำตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุดและเป็นที่ยุติ

ว่าด้วยเรื่องกำไล Pandora (กำไลลูกปัดคนรวย)

สังคมคนรวยๆอย่างเราๆ
ไม่มีใครไม่รู้จัก Pandora
ยิ่งใครมีชาร์มมากเท่าไหร่
ยิ่งแสดงถึงบารมีมากเท่านั้น
.
ไม่ว่ากำไลจะหนักแค่ไหน
ไม่ว่าจะขยับทีส่งเสียงกุ๊งกิ๊งน่ารำคาญเพียงใด
เราจะต้องหอบหิ้วมันไปด้วยทุกที
.
มาพูดถึงเรื่องราคานั้นบอกเลยว่า…
แล้วแต่ความสามารถทางการใช้เงินส่วนบุคคล
.
องค์ประกอบของ Pandora
1) สร้อยข้อมือ (Chain) :
สำหรับสายเปล่านี้จะมีหลายรุ่นหลายแบบ
สายหนังราคาเริ่มต้น 1,xxx THB
สายเหล็กเริ่มต้น 2,xxx THB
ถ้าไปให้สุดให้เหนือกว่าสามัญชนทั่วไป
ริชชี่ขอ recommend รุ่น
Moments Gold Clasp Bracelet
สนนราคา 70,000.00 THB
แม้ว่าสุดท้ายชาร์มจะบังจนไม่เห็นสายก็ตาม
แต่ไม่เป็นไร เอาเป็นว่าเรารู้อยู่แก่ใจ
ว่าของเราเหนือกว่าปุถุชนชั้นกลางในท้องตลาด
.
2)ชาร์ม (Charm) และจี้(Dangle) :
เรียกง่ายๆว่าลูกปัดคนรวย
ซึ่งจะมีให้เลือกเป็นพันแบบ
จะเอาแบบไหนรุ่นไหน สีอะไร วัสดุประเภทไหน
ก็แล้วแต่ความชอบและสถานะทางการเงิน
จริงๆถูกสุดมีตั่งแต่ 700 ไปจนถึงหลักหมื่น
สำหรับในภาคส่วนนี้ คนรวยๆอย่างเราๆ
จะต้องซื้อแต่แบบที่ราคา 5,000 ขึ้นไปเท่านั้น
และลองเพิ่มความสง่างามด้วย
Majestic Crown, gold charm
สนนราคา 35,000 THB
แม้ว่าใส่ออกมาคนอื่นจะไม่เห็น
และไม่รู้ว่าราคากี่บาท
ถือเป็นปัญหาของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรา
ยิ่งรุ่นลิมิเตดเทศกาลต่างๆและดิสนี่คอลเล็คชั่น
เราจะต้องเก็บมาให้ครบ
.
3) Clip (คลิปล็อค) :
พูดง่ายๆก็คือตัวคั่นไม่ให้ลูกปัดคนรวยกลิ้งไปมา
โดยตามหลักวิทยาศาสตร์แล้ว
เราจะต้องแบ่งกำไลออกเป็น3ส่วนเท่าๆกัน
และติดคลิปล็อคคั่นเพื่อสร้างความสมดุลย์
ให้กับชาร์มในกำไลของเรา
ในส่วนของราคาถูกสุดอยู่ที่เท่าไหร่ช่างมัน
แต่แพงสุดตอนนี้ในเว็ปไทยคือ 22,500.00 THB
รุ่น Babbling Brook, abstract gold clip
.
4) Spacer :
ขอบคุณสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ที่ถูกสร้างสรรค์มาบนโลก
เชื่อว่าคนรวยๆอย่างเราๆที่ชาร์มกำลังจะเต็มเส้น
จะต้องประสบภัยพิบัติเหลือช่องว่างระหว่างชาร์ม
นวัตกรรมชิ้นนี้จะช่วยลดช่องว่างใน Pandora
และช่วยเพิ่มช่องว่างของฐานะสังคมให้กับเรา
แพงสุดตอนนี้ที่เห็นคือ 7,850 THB
รุ่น Open Work Heart Spacer
.
5) Safety Chain
แหม..ชาร์มของเราแต่ละอันน้านน
ก็ไม่ใช่ถูกๆเหมือนของคนอื่น
Safety chain นับเป็นนวัตกรรม
ที่สร้างขึ้นมาเพื่อไม่ให้ชาร์มออกจากวง
แบบว่าถ้าไม่ใส่ เวลาถอดแบบไม่ระวัง
ชาร์มไหลออกมาแน่นอน
(ไอเทมชนชั้นสูงก็งี้แหละ ไม่ต้องสงสัยหรอก
ว่าทำไมเค้าไม่ทำติดมาให้แต่แรก)
เช่นเดิม ถูกสุดเท่าไหร่ไม่รู้
ไม่ค่อยใส่ใจแต่รู้ว่าแพงสุดในเว็ปไทยตอนนี้คือ
18,000.00 THB รุ่น Floral Safety Chain
.
สุดท้ายนี้ขอให้กลุ่มคนร่วมวงการ
Pandora พึงระลึกไว้เสมอว่า
.
1.อุปกรณ์ทุกอย่างต้องครบ
จะมีแต่สายกับชาร์มก็ไม่ได้
.
2.ชาร์มต้อง 5,000++ทุกอัน
ลิมิเตดทุกอีเว้นต้องมี
และห้ามเอามือ2มาผสม
เพราะใครๆในโลกก็ดูออก
ว่าอันไหนราคาเท่าไหร่(?)
.
3.ชาร์มต้องเต็มเส้นห้ามเหลือที่ว่าง
.
4.ห้ามแอบไปซื้อที่เมืองนอก
เพราะบางประเทศราคาจะถูกกว่า
คนจริงต้องซื้อในช็อปไทยราคาเต็ม
.
5.เพิ่มความน่าหมั่นไส้ด้วยการให้ผู้ซื้อให้
อย่าลืมถ่ายสตอรี่ ถือถุงบังหน้าผู้
และใส่ text “Thank you 💕
.
รอไรหละ เข้าเว็ปซื้อเลยสิ
https://m.pandora.net/en-th/products/charms/by/sort-by/ph
(อย่าลืมเซ็ทราคาเป็น High-Low นะ)